Post: : Admin

Sáng nay, ngày 7/11 Hòa thượng Giác Giới, phó thư ký HĐCM GHPGVN, giáo phẩm chứng minh hệ phái Khất sĩ, Đệ tứ chứng minh kiêm Thiền chủ khóa tu đã giảng tiếp kinh: Bảy pháp bất thối – trích Kinh Đại Bát Niết Bàn - Trường Bộ Kinh.Ngài nói:

Tăng là đệ tử của bốn ngôi, tám vị.

Tỳ kheo phải có chánh ý kiến.

Tỳ kheo nên có chánh quả hình thành và phát triển.

Chúng Tỳ kheo nên tập có giới và định để hỗ trợ việc học và tu tập.

Chúng Tỳ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, cấm hủy bỏ những điều lệ đã được ban hành.

Tăng già hưng thịnh nhờ Tăng trẻ biết nghe theo lời dạy của mình.

Khi nào chúng Tỳ kheo cưỡng được và không bị chi phối bởi tham ái trong ba cõi thì hưng thịnh nghiệp.

Khi nào chúng Tỳ kheo ưa thích nơi nhàn tịnh thì sẽ được cường thịnh, không suy giảm.

Khi nào chúng Tỳ kheo tự an trú trong chánh niệm thì an lạc, khiến các bạn đồng tu chưa đến ở thì muốn đến ở, đến ở rồi thì sống an lạc.

Khi nào Tỳ kheo được dạy bảy pháp bất thối này thì chúng Tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Chúng Tỳ kheo sẽ hưng thịnh, không bị suy giảm khi:

-         Chúng Tỳ kheo không ưa thích thế sự.

-         Chúng Tỳ kheo không ưa thích ngủ nghỉ.

-         Chúng Tỳ kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ.

-         Chúng Tỳ kheo không bị chi phối bởi ác dục vọng.

-         Tứ quả sa môn, không dừng và tự mãn ở nữa chừng.

-         Không nên lấy luận giải làm chính mà nên lấy kinh làm chính, xem kinh để rèn luyện tu tập.

-         Ăn cơm có canh, tu hành có bạn thì dễ tinh tấn hơn.

Tứ quả sa môn:

-         Đệ nhất quả: Tư đà hường

-         Đệ nhị quả: Tư đà hàm

-         Đệ tam quả: A na hàm

-           -         Đệ tứ quả: A la hàm

Phật tử tịnh xá Ngọc Chánh - Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh và các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn I đã về khóa tu sớt bát cúng dường cho Chư Tôn Đức hành giả khóa tu.

Phật tử Diệu Định thay lời quý Phật tử tác bạch cúng dường

Hôm nay là ngày thứ tư của khoá tu lần thứ 24, chúng con sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng cúng mười phương Tam bảo và hiện tiền Chư Tôn Đức.

Đây là phẩm vật chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, với tâm trong sạch thành kính dâng lên cúng dường Chư Tôn Đức thọ dụng để có sức khỏe tu tập. Nguyện đem phước báu cúng dường này hồi hướng cho Cửu huyền Thất tổ chúng con sớm nhẹ nhàng về cõi Phật. Đồng thời hồi hướng cho chúng con và chúng sanh được gieo trồng nhân duyên vào cội Bồ đề, ươm mầm giác ngộ và sớm giải thoát trong ngày vị lai.

Hòa thượng Giác Minh, giáo phẩm hệ phái Khất Sĩ, phó trị sự trưởng GĐ II, trưởng ban giám luật đã chứng minh và tán thán công đức quý Phật tử, hồi hướng công đức cho hàng thiện nam tín nữ đã phát tâm cúng dường.

Buổi chiều, Chư hành giả đang thiền hành quanh khu rừng, những bước chân tĩnh lặng của quý Ngài làm không gian như ngừng lại, cuộc sống như chậm hơn, thi vị và an trú.


Diệu Anh