Post: : Admin

Sáng nay ngày 30/07/2016 (tức ngày 27/06/Bính Thân) Chư Tăng Trường TCPH HN chùa Đại Từ Ân nghe thời giảng của TT. Thích Tiến Đạt qua bộ Kinh Nhị Khóa Hiệp Giải.Chư tăng trường TCPH Hà Nội nghe pháp TT Thích Tiến Đạt giảng

Ở đoạn này TT giảng về quy cách lễ Phật, đạt đến chỗ nhất tâm sự và lý viên dung. Dâng hương cúng dàng Thập phương Phật để thành tựu được ngũ phận pháp thân. Tán thán, chiêm ngưỡng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn vì đó là quy chuẩn của trời, người nương vào đó mà thấy được công đức không thể nghĩ bàn của Chư Phật.

Chư tăng trường TCPH Hà Nội nghe pháp TT Thích Tiến Đạt giảng

Ngài nói về bốn thứ mà thế gian này không làm được, (đếm hết số bụi trần trên thế gian, nước trong bốn bể có thể cạn, hư không có thể đo lường được và có thể tóm, buộc được gió) hết thảy những thứ đó Ngài có thể thấy biết, nhưng khi nói về công đức của Đức Phật thì dù là Phật cũng không nói được cùng tận... 

Chư tăng trường TCPH Hà Nội nghe pháp TT Thích Tiến Đạt giảng
Sở dĩ chúng ta tôn kính thân tượng Phật vì thấy tất cả trên thế gian này, cả thế gian và xuất thế gian, không ai bằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta luôn hướng về Ngài, thành tâm đảnh lễ cung kính cúng dàng, được công đức trợ duyên trên bước đường tu học giác ngộ giải thoát.
Cho nên mỗi hành giả khi tán tụng ca ngợi công đức của Chư Phật, phải chí thành, chí thiết thì một lễ, một lạy tội từ đó mà diệt, phúc đức từ đó mà tăng trưởng.

Sở dĩ chúng ta tôn kính thân tượng Phật vì thấy tất cả trên thế gian này, cả thế gian và xuất thế gian, không ai bằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta luôn hướng về Ngài, thành tâm đảnh lễ cung kính cúng dàng, được công đức trợ duyên trên bước đường tu học giác ngộ giải thoát.
Cho nên mỗi hành giả khi tán tụng ca ngợi công đức của Chư Phật, phải chí thành, chí thiết thì một lễ, một lạy tội từ đó mà diệt, phúc đức từ đó mà tăng trưởng.

Buổi giảng pháp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, dưới sự nhất tâm cầu Pháp của hàng tăng chúng trong niềm hoan hỷ vô lượng!

"Con thì vô nghĩa, Phật vô biên.

Cảm ứng sâu xa rất diệu huyền.
Một chỗ dung thông vô lượng cõi.
Mười phương Chư Phật hiện toàn thân.
Con như quỳ trước từng Đức Phật.

Cúi đầu kính lễ đến vô biên."

Chư tăng trường TCPH Hà Nội nghe pháp TT Thích Tiến Đạt giảngChư tăng trường TCPH Hà Nội nghe pháp TT Thích Tiến Đạt giảngChư tăng trường TCPH Hà Nội nghe pháp TT Thích Tiến Đạt giảngChư tăng trường TCPH Hà Nội nghe pháp TT Thích Tiến Đạt giảngChư tăng trường TCPH Hà Nội nghe pháp TT Thích Tiến Đạt giảngChư tăng trường TCPH Hà Nội nghe pháp TT Thích Tiến Đạt giảng

Đoạn này khuyên về người đỉnh lễ và đối tượng được lễ bản tính đều vắng lặng, không vướng mắc. Sự cảm ứng của đạo không thể nghĩ bàn. Đạo tràng của chúng ta như lưới Châu của cung trời Đế-Thích, mười phương chư Phật đều ảnh hiện trong đó, thân của người hành lễ cũng đang ảnh hiện trong đó, đầu mặt của người hành lễ cúi xuống với tất cả tâm thành xin đảnh lễ chư Phật... tiếp đến là phần lễ cửu bái, (lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng).


Sau phần đỉnh lễ là đến phần sám hối. Sám hối để không bị nội chướng, ngoại ma giúp thân tâm thanh tịnh, rồi sau mới sám hối để tỏ bày tội lỗi....
Nhận thấy tất cả tội lỗi như vậy thì ăn năn sửa đổi, tu học được rốt ráo.

Ngưỡng nguyện Chư Phật và Bồ Tát ngầm giúp ban cho sự cứu bạ từ vô thủy đến nay, thân, khẩu,ý gây tạo nhiều tội lỗi. Nương vào văn thống thiết mà ngăn chặn lỗi trong tương lai, làm cho nghiệp quá khứ yếu dần đi...


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Chùa Đại Từ Ân