Post: : Admin

Hiện nay theo truyền thống, chư tăng thuộc hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy đang an cư kiết hạ tinh tấn tu hành, trưởng dưỡng đạo tâm và lòng từ bi, hạn chế việc đi lại ngoại trừ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của việc an cư.Chư Tăng là nơi nương tựa cho người hữu duyên

Chư Tăng là nơi nương tựa cho người hữu duyên

Chư đại đức tăng là mô phạm của quần sanh, là phước điền cao thượng của chư thiên và nhân loại,là những bậc thừa hành Pháp bảo,nối gót theo bước chân Như Lai để diệt trừ khổ đau trong sanh tử luân hồi và nhờ công đức vô lượng của chư tăng phát sanh từ giới đức trang nghiêm, đạo tâm cao dày bằng sự thực hành Giáo Pháp, các hàng thiện tín có điều kiện tạo dựng cho mình những phước lành thù thắng và cao thượng khi gieo những hạt giống thiện lành vào ruộng phước của nhân gian thể hiện bằng những hành động hộ trì Tam Bảo.

Những ai hữu duyên gieo duyên với Chánh Pháp, với Tăng bảo sẽ gặt hái được vô lượng công đức mà những phước báu thù thắng ấy thể hiện ở bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc tốt, an vui,sức mạnh sẽ đến với những ai đặt niềm tin nơi ba ngôi Tam Bảo.

Bởi Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi uy linh tối thượng, những ai đặt niềm tin và tìm về nương tựa Tam Bảo nhất định sẽ gặt hái được những quả dị thục tối thượng thể hiện ở những niềm vui thanh thoát khi nội tâm dần vắng bóng khổ đau và những bất thiện tâm hằng dẫn dắt con người lăn trôi trong trong luân hồi sinh tử khi còn bóng tối của vô minh. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung