Post: : Admin

Bạch Cư Dị, nhà thơ lừng danh thời ấy nghe danh đồn sư Ô Sào, một danh Tăng đời Đường, đắc đạo liền đến tham vấn. Khi gặp, ông hỏi: 'Thầy có thể cho tôi biết thế nào là đại ý của Phật pháp chăng?' Thiền Sư đáp liền: 'Chư ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo.'Chư ác mạc tác là gì?

Chữ ác 


Phiên âm Trung Hoa:

Chư ác mạc tác

Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý

Thị chư Phật giáo.


Việt dịch là:

Chớ làm các điều ác
Siêng làm các việc lành
Giữ tâm ý trong sạch 
Đó là lời Phật dạy.


Anh ngữ:

Not to do any evil, 

to cultivate good, 
to purify one's mind, 

this is the Teaching of the Buddhas.


Âm Hán:

諸惡莫作

眾善奉行
自淨其意

是諸佛教

[Kinh Pháp Cú 183] 

Chư ác mạc tác là gì?

Chư ác mạc tác là gì?

Bạch Cư Dị, nhà thơ lừng danh thời ấy nghe danh đồn sư Ô Sào, một danh Tăng đời Đường, đắc đạo liền đến tham vấn. Khi gặp, ông hỏi: “Thầy có thể cho tôi biết thế nào là đại ý của Phật pháp chăng?” Thiền Sư đáp liền: “Chư ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo.”

Bạch Cư Dị nghe xong cười nói với sư rằng: “Bài kệ thầy dạy con nít lên tám cũng nói được”. Thiền Sư mỉm cười nói:“Thưa đại quan, con nít lên tám cũng nói được, nhưng ông lão tám mươi chưa chắc làm xong.” Nghe đâu sau đó Bạch Cư Dị thọ giáo với Thiền sư và đã ngộ đạo.


Tuyên Quang Hoàng