Post: : Admin

Được hầu chuyện với quý ôn, và nghê ôn Kỳ Viên kể những câu chuyện vui ở chùa ôn cho HT Đạo Quang và quý Hòa thượng cũng nghe, ôn kể lúc ôn đi Phật sự, hay đám đình gì cả 5, 7 bữa, ôn lấy một miếng giấy ghi thật to rồi dán nơi cửa phòng "Chánh Kế đi lát Chánh Kế về"Chánh Kế đi lát Chánh Kế về

" Chánh Kế đi lát Chánh Kế về ". 

- Cái duyên con được gặp ôn là cái lần con được theo Hòa thượng Đạo Quang về Hải Đức kỵ tổ, con còn nhớ hồi đó con mới chỉ là một đứa con nít, nhìn quý hòa thượng, quý ôn, làm cho con lúng túng và lo sợ, ôn Đạo Quang dẫn con tới đảnh lễ ôn, và giới thiệu " đây là pháp huynh của thầy ", chào " ôn Kế " đi con, nhìn khuôn mặt từ hòa, với nụ cười đầy hoan hỷ của ôn con thấy rất gần gũi và bớt sợ hơn, ôn xoa đầu con mà nói , sau ni đi tu đi mà kế thừa " ôn Huyền " tức là hòa thượng Đạo Quang.

Được hầu chuyện với quý ôn, và nghê ôn Kỳ Viên kể những câu chuyện vui ở chùa ôn cho HT Đạo Quang và quý Hòa thượng cũng nghe, ôn kể lúc ôn đi Phật sự, hay đám đình gì cả 5, 7 bữa, ôn lấy một miếng giấy ghi thật to rồi dán nơi cửa phòng "Chánh Kế đi lát Chánh Kế về", ôn kể đó là cái tính ngộ ngộ của ôn, không phải là ôn nói dối người khác hay làm khó họ, mà chính là ôn muốn thử nơi lòng nhẫn nại của họ xem đối với Phật pháp như thế nào, và ôn nói sau này 1 tu sĩ mà hành đạo cũng phải như vậy, đừng có dễ giải, thì Phật pháp mới trường tồn và lâu dài được, cũng hơn 10 năm con không gặp lại ôn, nhưng những hình ảnh những câu chuyện được nghe ôn kể, con vẫn mãi khắc ghi vào bên trong. Hôm nay mượn đôi dòng để nói lên cảm xúc của con đối với ôn, 1 vị cao tăng khả kính. Kính bái biệt ôn. 

- Nhất tâm đảnh lễ: 

Phụng vị từ lâm tế chánh tôn tứ thập thế, Hải Đức pháp phái, Kỳ viên tự khai sơn viện chủ, húy thượng Chơn hạ Truyền, tự Chánh Kế, hiệu Bích Phương, Nguyễn công hòa thượng thùy từ chiếu giám.


Hữu Triết