Post: : Admin

Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội trại TUỔI TRẺ & PHẬT GIÁO lần 12 với chủ đề 'HÀO KHÍ MIỀN ĐÔNG' vào ngày 19-22/7/2018 tại Thiền Viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai. Trong chương trình Hội trại, Game Show "Hồi Trống Pháp" là phần thi về Phật pháp, văn hóa, văn học, lịch sử, địa lý,...Câu hỏi cuộc thi 'hồi trống pháp' hội trại tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 12 'hào khí Miền đông'

CÂU HỎI ÔN TẬP CUỘC THI “HỒI TRỐNG PHÁP”

HỘI TRẠI TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO LẦN THỨ 12 - NĂM 2018
CHỦ ĐỀ: “HÀO KHÍ MIỀN ĐÔNG”

 

 1. ĐỨC PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG
 1. Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?
Ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 624 trước Tây lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni cách thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 27 km.
 1. Thái Tử Tất Đạt Đa là con của ai?
Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da.
 1. Vợ và con trai của Thái tử Tất Đạt Đa tên gì?
Công chúa Da Du Đà La và La Hầu La.
 1. Thái tử đã đi dạo mấy cửa thành? Thấy cảnh gì?
4 cửa thành: Đông, Nam, Tây, Bắc. Thấy 4 cảnh: già, bệnh, chết và vị Sa môn.
 1. Thái tử yêu cầu vua cha mấy điều? Gồm những gì?
4 điều: làm cho con trẻ mãi không già, khỏe hoài không bệnh, sống hoài không chết, làm cho nhân loại hết khổ.
 1. Thái tử dùng phương tiện gì để vượt thành xuất gia? Đi với ai? Ngày nào?
Thái tử cưỡi ngựa Kiền Trắc, cùng Xa Nặc vượt thành vào mùng 8 tháng 2 âm lịch.
 1. Đạo sĩ Tất Đạt Đa đi tầm sư học đạo và tu khổ hạnh mấy năm, với những vị nào?
Tầm đạo 5 năm với A La Lam và Uất Đầu Lam Phất, tu khổ hạnh 6 năm với 5 anh em Kiều Trần Như.
 1. Đạo sĩ Tất Đạt Đa tọa thiền và thành đạo ở đâu? Ngày tháng nào?
Ngài tọa thiền 49 ngày dưới cội Bồ đề, thành đạo vào mùng 8 tháng 12 âm lịch. 
 1. Tam Minh mà Đức Phật đã chứng ngộ gồm những gì?
Túc mạnh minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh.
 1. Đức Phật chuyển pháp luân ở đâu? Ngài độ 5 anh em ngài Kiều Trần Như là những người nào?
Ở vườn Lộc Uyển (vườn Nai) thuộc thành Ba La Nại. 5 anh em: Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đề.
 1. Đức Phật chuyển pháp luân qua bài pháp nào? Nội dung gồm những gì?
Bài pháp Tứ Diệu đế gồm: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế.

 1. Đức Phật hóa độ 3 anh em ngài Ca Diếp, đó là những vị nào?
Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Da Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp.
 1. Đức Phật độ cho hai người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, sau này họ trở thành hai vị có năng lực đệ nhất trí tuệ và đệ nhất thần thông, đó là những ai?
Hai vị: Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên.
 1. Vị đệ tử nào của Đức Phật ngộ đạo trên hội Linh Sơn và được truyền tâm ấn làm Tổ thứ nhất của Thiền Tông?
Ngài Ma Ha Ca Diếp (Đại Ca Diếp).
 1. Vị thị giả nào làm thị giả Đức Phật suốt nhiều năm cuối đời và được tôn xưng là “Đa Văn Đệ Nhất”?
Tôn giả A Nan Đà (A Nan).
 1. Tỳ kheo Ni đầu tiên là ai?
Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Kiều Đàm Di) 
 1. Vị Trưởng giả nào lót vàng mua đất xây dựng Tinh xá Kỳ Viên để cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn?
Trưởng giả Cấp Cô Độc (Tu Đạt). 
 1. Vị vua đầu tiên xây dựng Tinh xá Trúc Lâm cúng dường Đức Phật là?
Vua Tần Bà Sa La (Bình Sa Vương)
 1. Ai là đệ tử cuối cùng của Đức Phật?
Ngài Tu Bạt Đà La.
 1. Đức Phật nhập Niết bàn ở đâu? Ngày tháng nào? Khi Ngài bao nhiêu tuổi?
Thành Câu Thi Na, ngày 15 tháng 2 âm lịch, năm Ngài 80 tuổi. 
 
 1. PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
 1. Chữ PHẬT có nghĩa là gì?
Người giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn, gồm: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.
 1. Theo lịch sử, đạo Phật có từ lúc nào?
Từ lúc Đức Phật thành đạo.
 1. Ai là người khai sáng ra đạo Phật ở cõi Ta Bà?
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
 1. Đức Phật A Di Đà khi còn là Bồ tát, Ngài đã phát bao nhiêu lời nguyện?
48 lời nguyện. 
 1.  “Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ; lòng từ thường xả, xả những điều khôn xả của thế gian”. Đó là câu nói chỉ cho vị Phật nào?
Đức Phật Di Lặc.
 1. “Độ hết chúng sanh trong địa ngục thành Phật thì con mới chứng quả Vô thượng Bồ đề”. Đó là hạnh nguyện của vị Bồ tát nào?
Bồ tát Địa Tạng.
 1. Vị Bồ tát tay trái cầm bình nước cam lồ, tay phải cầm cành dương liễu, có hạnh nguyện lắng nghe âm thanh của thế gian để cứu khổ, cứu nạn. Đó là ai?
Bồ tát Quán Thế Âm.
 1. Người đời thường mê đắm ngũ dục, vậy 5 thứ ham muốn đó là những gì?
Tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ nghỉ (Tài, sắc, danh, thực, thùy).
 1. Khi đến chùa gặp chư Tăng - Ni, nên chào như thế nào?
Chắp tay xá chào và niệm Mô Phật (hoặc A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật)
 1. Tam tạng Kinh điển gồm:
Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng 
 1. Hai bài Kinh nào nói về sự tích ngài Mục Kiền Liên cứu Mẹ và công ơn của cha mẹ, thường được các chùa tụng vào tháng Bảy âm lịch?
Kinh Vu lan và Báo hiếu. 
 1. Tứ Nhiếp Pháp gồm những gì?
Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự.
 1. Bố thí có 3 cách, đó là:
Tài thí, pháp thí, vô uý thí.
 1. Tứ niệm xứ là bốn điều nhớ nghĩ, quán tưởng về lĩnh vực nào?
Quán: thân, thọ, tâm, pháp.
 1. Lục hòa là 6 phương pháp sống chung an lạc, đó là những gì?
Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải và lợi hòa đồng quân.
 1. Giữ gìn đầy đủ 5 giới, kiếp sau chúng ta sẽ được sinh về cõi nào?
Cõi người.
 1. Thập thiện (mười điều lành) gồm những gì?
Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi 2 chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không sân giận, không tà kiến. 
 1. Không sát sanh có mấy hình thức cơ bản?
Có 3: không tự mình giết, không bảo người khác giết, không thấy người khác giết mà vui theo.  
 1. Nói dối có 4 cách gồm những gì?
Nói sai sự thật, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.
 1. Sáu cõi luân hồi gồm những cõi nào?
Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A tu la, Người, Trời.
 1. Mười danh hiệu của Phật?
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

 1. Theo kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan đã mắc nạn gì và Phật đã dùng Thần Chú gì để giải cứu?
Mắc nạn Ma Đăng Già và Phật đã dùng Thần Chú Lăng Nghiêm để cứu.
 1. Sám Hối là gì?
Hối hận với những việc sai lầm trong quá khứ, phát nguyện sau này không tái phạm (Sám kỳ tiền khiên, Hối kỳ hậu quá)
 1. Theo sách Phật Học Phổ Thông, có mấy pháp Sám hối cơ bản? Kể ra?
4 pháp: Tác pháp, Thủ tướng, Hồng danh và Vô sanh sám hối
 1. Năm món Diệu hương là gì?
Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hương.
 1. Kinh Pháp Hoa chép: Vì một nhân duyên lớn, Phật mới xuất hiện ra đời, vậy nhân duyên lớn ấy là gì?
Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến.
 1. Hoa Nghiêm Tam Thánh?
Đức Phật Thích Ca, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phổ Hiền. 
 1. Tây Phương Tam Thánh?
Đức Phật Di Đà, Bồ tát Quan Âm, Bồ tát Thế Chí.
 1. Bốn chúng đệ tử của Đức Phật?
Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di.
 1. Lá cờ Phật giáo gồm những màu nào?
Gồm các màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và màu tổng hợp của 5 màu trên.  
 
 1. PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 1. Tổ sư nào qua Việt Nam, đến chùa Pháp Vân năm 580 và khai sáng ra dòng Thiền mang tên của Ngài?
Tổ sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi.
 1. Thiền sư nào vừa là Thầy, vừa giúp vua Lý Thái Tổ xây dựng triều Lý?
Thiền sư Vạn Hạnh.
 1. Vị vua nào của Việt Nam đã lên núi Yên Tử tu hành, trở thành Tổ sư đầu tiên của Thiền phái Trúc Lâm?
Trần Nhân Tông. 
 1. Ở Việt Nam, ngôi chùa nào có lưu lại nhục thân xá lợi của 2 Thiền sư (Đạo Chân và Đạo Tâm)?
Chùa Đậu (Thành Đạo tự).
 1. Cho biết tên vị Bồ tát ở Việt Nam tự thiêu năm 1963 và để lại quả tim bất diệt?
Bồ tát Thích Quảng Đức. 
 1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành lập năm nào?
Năm 1981.

 1.  Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN hiện nay là vị nào?
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.
 1.  Phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì?
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội.
 1. Trụ sở văn phòng trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt ở đâu?
Chùa Quán Sứ - Hà Nội. 
 1.  Việt Nam từng 2 lần đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (Đại lễ Vesak) vào những năm nào?
Năm 2008 và 2014.
 
 1. THƠ CA, ÂM NHẠC, LỄ HỘI, KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO
 1. “Nhà Bè nước chảy chia hai / Ai về Gia Định … thì về”. Những chữ còn thiếu là?
Đồng Nai
 1. Người Việt Nam có câu nói: “Thứ nhất … , thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Hãy điền vào những chữ còn thiếu trong dấu 3 chấm.
Tu tại gia (tu nhà).
 1. Hai chữ còn thiếu trong câu: “… mỗi nước mỗi non / Khi vào cửa Phật như con một nhà” là gì?
Mỗi người.
 1. Hai câu “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết / Đêm qua sân trước một cành mai” trong bài kệ “Cáo tật thị chúng” do vị Thiền sư nào sáng tác?
Thiền sư Mãn Giác.
 1. Hàng năm, có 3 ngày kỷ niệm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm, đó là những ngày nào?
Ngày 19/02, 19/6 và 19/9 âm lịch. 
 1. Đầu năm, các tự viện thường lập đàn tràng khoảng 03, 07, 21, hoặc 49 ngày để cầu quốc thới dân an, cát tường an lạc. Đó là đàn tràng gì?
Đàn Dược Sư thất châu.
 1. Tác giả bộ sách “Phật học phổ thông”?
Hòa thượng Thích Thiện Hoa. 
 1. Ngôi chùa nào với kiến trúc văn hóa độc đáo, được vua Lý Thái Tông cho xây dựng ở kinh đô Thăng Long vào năm 1049?
Chùa Một Cột.
 1. Hãy điền vào những từ còn thiếu trong một đoạn của ca khúc Phật Giáo Việt Nam sau: Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ đây, một lòng chúng ta, ………………. Nào cùng vui trong Ánh Đạo Vàng rạng ngời bốn phương, vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam?
Tiến lên vì đạo thiêng.
 1. Nhạc phẩm “Bông Hồng Cài Áo” do Nhạc sĩ nào sáng tác dựa trên tác phẩm cùng tên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh?
Phạm Thế Mỹ. 

 1. VĂN HÓA, LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ,… ĐÔNG NAM BỘ
 1. Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh hiện nay (2018)?
Hòa thượng Thích Trí Quảng.
 1. Sài Gòn được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh vào năm?
Năm 1976.
 1. Sân bay Quốc tế tọa lạc ở TP. Hồ Chí Minh là?
Sân bay Tân Sơn Nhất.
 1. Chợ Lớn ở TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn xưa) còn có tên khác là gì?
Chợ Bình Tây.
 1. Thành phố Hồ Chí Minh có tất cả bao nhiêu quận huyện?
24 quận huyện. 
 1. Vị Thiền sư nào hiện ở Đông Nam Bộ đã khai sơn các Thiền viện nổi tiếng như: Thường Chiếu, Viên Chiếu, Chơn Không và nhiều Thiền viện khác?
Thiền sư Thích Thanh Từ.
 1. Hai ngôi chùa cổ nổi tiếng là chùa Long Thiền và chùa Đại Giác thuộc tỉnh nào ở khu vực Đông Nam Bộ?
Đồng Nai.
 1. Ngôi thiền viện của Phật giáo Nam tông tọa lạc trên đồi Lá Giang, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là?
Thiền viện Phước Sơn.
 1. Ở Đồng Nai có một địa danh nổi tiếng, nằm trên sông Đồng Nai, nay là xã Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa. Đó là?
Cù Lao Phố.
 1. Kể tên 3 trong số 5 tỉnh giáp với tỉnh Đồng Nai?
TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (hoặc Bình Thuận, Lâm Đồng).
 1. Liệt nữ trẻ anh hùng tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở miền Đông Nam Bộ là ai? Ở tỉnh thành nào?
Chị Võ Thị Sáu, quê ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 1. Huyện đảo nào thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày xưa được ví như “địa ngục trần gian”, ngày nay nhiều người khen là “thiên đường nơi hạ giới”?
Côn Đảo.  
 1. Chùa Đại Tòng Lâm (Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm tự) do Hòa thượng nào khai sơn?
HT. Thích Thiện Hòa.
 1. Ngôi làng nào của Bà Rịa - Vũng Tàu mang tên vị Thiền sư đời Lý, có rất nhiều tịnh thất, am cốc của chư Tăng Ni tu tập?
Làng Vạn Hạnh. 
 1. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mấy thành phố?
2 thành phố: Tp. Bà Rịa và Tp. Vũng Tàu. 
 1. Tổ chức Kỷ lục châu Á đã công nhận tỉnh Bình Dương có tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất châu Á (dài 52 mét) tại Chùa nào?
Chùa Hội Khánh.
 1. Việt Nam có một vị Chủ tịch nước sinh ra trên mảnh đất Bình Dương, đó là?
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
 1. Ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại thành phố mới Bình Dương mang ý nghĩa của sự quy tụ những điều an lành là chùa nào?
Chùa Hội An.
 1. Khu du lịch có diện tích lớn nhất Việt Nam (khoảng 450 hecta) tọa lạc tại tỉnh Bình Dương có tên đầy đủ là gì?
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến.
 1. Lễ hội chùa Bà (Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) diễn ra vào ngày, tháng nào trong năm?
Ngày 14, 15 (âm lịch) tháng Giêng.
 1. Sóc Bom Bo trong nhạc phẩm “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” là tên gọi của một địa danh nằm ở huyện nào trên tỉnh Bình Phước?
Huyện Bù Đăng.
 1. Vườn quốc gia tọa lạc ở tỉnh Bình Phước, là nơi bảo tồn các nguồn sinh quyển Khu vực Đông Nam Bộ. Đó là?
Vườn quốc gia Bù Gia Mập. 
 1. Tỉnh Bình Phước nước ta giáp với nước nào?
Nước Campuchia.
 1. Núi Bà Rá và hồ Thác Mơ là hai thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh nào?
Tỉnh Bình Phước. 
 1. Bình Phước có bao nhiêu thị xã?
03 Thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long. 
 1. Núi Vân Sơn là tên gọi khác của ngọn núi nào nổi tiếng ở Tây Ninh?
Núi Bà Đen
 1. Hai cửa khẩu quốc tế tại Tây Ninh?
Cửa khẩu: Mộc Bài và Xa Mát.
 1. Địa danh nào gắn liền với đặc sản bánh tráng phơi sương Tây Ninh?
Trảng Bàng.
 1. Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh đặt trụ sở tại chùa nào?
Chùa Phước Thành (huyện Trảng Bàng).
 1.  Kể tên 2 ngọn tháp Chăm cổ ở Tây Ninh?
Tháp Chót Mạt, tháp Bình Thạnh.
 
TIỂU BAN HỘI THI GIÁO LÝ