Post: : Admin

Câu đối dành cho Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì dành cho quý vị in ấn trang trí buổi lễ bổ nhiệm.Thường thì chúng ta sử dụng từ không để ý về việc LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ, các chùa khắp nơi làm phông nền sân khấu khi LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ diễn ra. Trong khi đó nói theo ý thì nghe ai cũng dễ hiểu, nhưng việc sử dụng từ lại sai theo văn bản hành chánh.


Vậy bổ nhiệm ai? trụ trì ngồi chùa nào? Chả nhẻ ngôi chùa được bổ nhiệm sao? Ví dụ LỄ BỔ NHIỆM ĐẠI ĐỨC THÍCH THANH A TRỤ TRÌ CHÙA THANH B là đúng. Theo chúng tôi được biết Phật giáo Quảng Trị các vị Tân trụ trì chuẩn bị lễ bổ nhiệm sử dụng từ văn bản trên phông sân khấu rất đúng và làm được việc này khi lễ bổ nhiệm trụ trì diễn ra.

Câu đối Lễ bổ nhiệm trụ trì dành cho các chùa

Điển hình LỄ BỔ NHIỆM ĐẠI ĐỨC THÍCH TỪ TRUNG TRÚ TRÌ CHÙA TRUNG KINH (huyện Cam Lộ) là đúng và chỉ có Phật giáo Quảng Trị đầu tiên thực hiện.

Câu đối Lễ bổ nhiệm trụ trì dành cho các chùa

Điển hình LỄ BỔ NHIỆM SƯ CÔ THÍCH NỮ CHƠN TUỆ TRỤ TRÌ CHÙA HÀ LỢI TÂY (huyện Gio Linh) là đúng và chỉ có Phật giáo Quảng Trị đầu tiên thực hiện.

Câu đối Lễ bổ nhiệm trụ trì dành cho các chùa

Điển hình LỄ BỔ NHIỆM SƯ CÔ THÍCH NỮ NHUẬN ĐẠT TRỤ TRÌ CHÙA THANH SƠN (huyện Triệu Phong) là đúng và chỉ có Phật giáo Quảng Trị đầu tiên thực hiện.

Câu đối Lễ bổ nhiệm trụ trì dành cho các chùa

Điển hình LỄ BỔ NHIỆM ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ NĂNG TRÚ TRÌ CHÙA MỸ THỦY (huyện Hải Lăng) là đúng và chỉ có Phật giáo Quảng Trị đầu tiên thực hiện.

Câu đối Lễ bổ nhiệm trụ trì dành cho các chùa:

Làm sứ giả Như Lai, ba cõi thong dong, thả bước tiêu dao cùng pháp giới.

Mang hành trang Chư Tổ, một đời tự tại, trải lòng phụng sự khắp quần sanh.
(HT. Thích Quang Đạo)

An tâm thật tướng danh vi việt trụ
Tổng trì tam đức bí tạng Như Lai

Trụ pháp vương gia
Trì như lai tạng

Trụ pháp giới độ chúng sanh đăng bỉ ngạn
Trì Như Lai pháp giới tạng tọa kim cang

Trụ pháp Như Lai bổn tâm
Trì mạng mạch chánh pháp Phật

An cư đắc địa lợi
Nhập tự hợp thiên đàm

Nhậm tha tự tánh ứng hóa quần sanh
Bổ xứ đường lâm tùy tâm tác sự

Trụ pháp vương gia hoằng khai chánh pháp
Trì Như Lai tạng phổ độ chúng sanh.

Tổ tổ truyền đăng tục diệm
Bối bối thừa nguyện hộ trì

-------------------

Mời quý bạn đọc gửi bài liên quan đối liễn Phật giáo các đại lễ, xin gửi về email: phdoisong@gmail.com


Đại Viên