Post: : Admin

Câu Đối dùng cho chúc tụng, tặng, cúng dường mùa An Cư Kiết Hạ, các trường hạ. Phật học đời sống xin giới thiệu 4 câu đối do HT Thích Hạnh Niệm sáng tác và ĐĐ Thích Đăng Nghĩa viết thư pháp câu đối cúng dường khóa An Cư kỳ 17 tại Tu Viện Quảng Đức - Úc Châu.Nguyên âm Hán:
Quảng Đức Hợp Đường Đại Chúng Đồng Nhất Tâm Bỉnh Thừa Di Huấn
An Cư Thắng Pháp, Tăng Ni Cộng Quyết Chí Khai Hiển Chánh Nhân
Dịch nghĩa Việt:
Quảng Đức Hợp Đường, Đại Chúng Cùng Nhất Tâm Tuân Thừa Di Huấn
An Cư Thắng Pháp, Tăng Ni Thảy Quyết Chí Khai Hiển Chánh Nhân.

Câu Đối Cúng Dường Khóa An Cư kỳ 17 tại Tu Viện Quảng Đức

Sáng tác: HT Thích Hạnh Niệm
Viết thư pháp: ĐĐ Thích Đăng Nghĩa