Post: : Admin

Do bệnh duyên, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Như đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 9 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 11 năm Đinh Dậu) tại chùa Bảo Lâm, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trụ thế: 51 năm - Hạ lạp: 22 nămGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH ĐĂK NÔNG                                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BAN TRỊ SỰ                                                   ------0-o-0-------
---------------
Gia Nghĩa, Ngày  28 Tháng 12 Năm 2017

CÁO PHÓ
-Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông
-Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Đăk Nông
-Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI SƯ THÍCH NỮ TỊNH NHƯ


-Ủy viên Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Đăk Nông
-Trụ trì chùa Thiện Đạo, xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông

Do bệnh duyên, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Như đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 9 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 11 năm Đinh Dậu) tại chùa Bảo Lâm, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
-Trụ thế: 51 năm - Hạ lạp : 22 năm
Lễ nhập kim quan vào lúc 17 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2017 (10/ 11/Đinh Dậu), tại chùa Bảo Lâm, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
- 8 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2017 (11/11/Đinh Dậu), di quan về tôn trí tại chùa Thiện Đạo, xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông.
- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 15 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2017 (nhằm ngày 11 tháng 11 năm Đinh Dậu)
Lễ truy niệm vào lúc 8 giờ 00, ngày 31/12/2017 (14/11/Đinh Dậu); Sau đó cung thỉnh kim quan Ni Sư nhập bảo tháp trong khuôn chùa Thiện Đạo, xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông.
 
Nay Cáo Phó
 
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK NÔNG, 
BAN TĂNG SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK NÔNG
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ
 
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG TUẤN