Post: : Admin

Bài pháp chủ đề 'Cách tu để thành con người bất tử' do thiền sư Thanh Từ thuyết giảng, mời quý vị lắng nghe.
Thiền sư Thích Thanh Từ là một trong những bậc Thầy rường cột của Phật pháp, bậc mô phạm cho chúng sanh quy hướng, hiện nay Thiền sư đang tại trụ xứ Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt. Cách tu để thành con người bất tử|thiền sư Thanh Từ

"Cách tu để thành con người bất tử" là bài pháp do Ngài chia sẻ giản dị dễ hiểu.