Post: : Admin

Buông xuống đi, Buông xuống đi

Chứ giữ làm chi có ích gì

Thở ra chẳng lại còn chi nửa

Vạn pháp vô thường buông xuống đi.