Post: : Admin

Bố thí là thiện pháp được các bậc thiện trí thức tin tưởng, tán thán và hành trì. Khi thực hiện thiện nghiệp này với lòng tin sẽ cho quả thù thắng và cao thượng khi người thí chủ có đức tin vào ba ngôi Tam Bảo.Về nghiệp và quả của nghiệp thì công đức sẽ trọn lành và quả dị thục của thiện sự này được Đức Phật nói đến trong kinh điển như sau:

"Này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương V - Năm Pháp).

Thí chủ hướng dẫn cháu cúng dường cho một vị Sư ở Huế. Bố thí với lòng tin mang nhiều lợi ích. Ảnh minh họa

Bố thí là nhân của đại phú quý và khi có sự phối hợp với lòng tin sẽ được hưởng quả giàu sang và dung sắc thù thắng xinh đẹp. Chính những điều này làm tăng trưởng đức tin nơi tâm những người con Phật đang thực hành theo lời dạy của đấng Toàn Tri Diệu Giác. Tài phú và dung mạo xinh đẹp là điều đa phần chúng sanh ai cũng ao ước được sở hữu khi còn bị bao phủ bởi bóng tối vô minh. Và những điều như vậy chỉ có thể thành tựu nếu được sự trợ duyên của phước báu bằng việc tạo nhiều thiện sự, tu dưỡng nhân tâm, trau dồi trí tuệ khi thiện nghiệp hội đủ duyên lành thì những người con Phật nhất định sẽ gặp nhiều điều may mắn, thuận duyên và cát tường. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung / Phật học đời sống