Post: : Admin

Có những chúng sanh khi nhập thai không thể chánh niệm, hoặc khi nhập thai chánh niệm khi trụ thai không thể chánh niệm, hoặc khi nhập thai trụ thai đều chánh niệm khi xuất thai không thể chánh niệm. 

Bồ tát Nhất

sanh bổ xứ thì khác, khi nhập thai, trụ thai và xuất thai

đều chánh niệm.

Bồ tát khi trụ thai thường ở hông bên phải, không

làm tổn hại người mẹ, không có những sự kinh sợ, không

bị nhiễm chất nhơ... ví như bình báu lưu ly được áo trời

gói kín dù đem để chỗ nhơ vẫn không bị nhơ.

Bồ tát khi trụ thai, người mẹ thân không mệt mỏi,

khi đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ đều được an vui. Người mẹ

ưa giữ giới hạnh lòng không có dục nhiễm, không tham

đắm các mùi vị, ưa bố thí, hằng thương xót không làm

tổn hại mọi loài, thân thể khỏe mạnh, nhan sắc tươi vui.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)