Post: : Admin

Bấy giờ, Bồ tát Hộ Minh xem xét con bạch tượng nơi cung trời Đâu Suất thấy nó mạnh mẽ, cỡi tượng vương này giáng sanh tức không có sự rối loạn sợ hãi. 

Ngài quay lại bảo chư thiên: “Các vị nên biết đã đến giờ Ta giáng sanh, đây là lần thọ thân rốt sau của Ta”. Khi đó nơi thành Ca Tỳ La Vệ, hoàng hậu Ma Gia trong giấc mơ thấy có một vị Bồ tát cỡi bạch tượng sáu ngà, chun vào bên hông hữu của mình và hoàng hậu thọ thai.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)