Post: : Admin

Sau khi xuất gia, Bồ tát đến tham học với tiên nhơn Bạt Già Bà, chủ trương của vị này là tu khổ hạnh để cầu sanh thiên.  Bồ-tát hỏi đạo

  Ngài không bằng lòng với pháp tu đó và đi đến miền phụ cận Tỳ Xá Ly, nương theo tiên nhân A La Lã Ka Lam học đạo. Nhưng cũng hoàn toàn thất vọng khi biết được chủ trương của vị này là lấy cảnh giới Vô sở hữu xứ thiên làm tối thượng Niết bàn, bởi cảnh giới đó vẫn còn ngã bốn uẩn làm chủ.

    Bồ tát lại đi đến tiên nhân Uất Đầu Ca La Ma Tử, ngoại thành Vương Xá. Vị này cho rằng nguồn gốc của sanh tử là do vô minh, từ vô minh sinh ra ngã mạn tác thành khổ đau tương tục. Muốn dứt trừ vô minh phải giữ giới, tu thiền định, lần hồi chứng được cảnh giới Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài cũng không bằng lòng với pháp tu đó bèn từ giã ra đi.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)