Post: : Admin

Bồ tát Hộ Minh nơi pháp hội của Đức Phật Ca Diếp giữ gìn giới cấm, sau khi mạng chung chánh niệm sanh lên cõi trời Đâu Suất. Sau khi vãng sanh, Bồ tát trụ nơi Đâu Suất nội viện, 4 NHỮNG MẬT Ý TRONG CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT có vô số các loài Đại Phạm Thiên, hàng A tu la… có oai đức lớn cùng với vô số Bồ tát vây quanh.Bồ-tát giáng trần

 Bồ tát Hộ Minh vì họ mà tuyên thuyết Chánh pháp, khiến cho đại chúng ai nấy thảy đều hoan hỷ. Khi vận kỳ đã đến, sắp giáng sanh thành Phật, Bồ tát quán sát năm việc:

 a. Căn cơ của chúng sanh đã thuần thục hay chưa.

 b. Đã đến thời kỳ hóa độ chưa.

 c. Trong châu Diêm phù đề, quốc độ nào ở chính giữa.

 d. Trong các chủng tộc tánh, chủng tộc tánh nào là quý thạnh nhất.

 e. Về nhân duyên quá khứ, ai là bậc chân chánh đáng làm cha mẹ mình.

 Sau khi quán sát năm việc đó xong và thấy nhân duyên đã đầy đủ, Bồ tát Hộ Minh quyết định giáng hạ xuống châu Diêm phù đề.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)