Post: : Admin

Có bảy pháp đem lại sự cường thịnh đến hội chúng tỳ kheo mà khi trưởng dưỡng những thiện pháp này sẽ đem lại những lợi ích to lớn trên bước đường diệt trừ đau khổ.Bảy pháp đem lại sự cường thịnh cho thầy tỳ kheo

Những pháp này được Đức Phật nói đến trong kinh điển như sau:

"Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm"
(Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)

Lời bàn:

Các pháp được Đức Phật nhắc đến trong đoạn kinh trên chính là những tài sản vô giá mà các bậc chân nhân hằng tầm cầu mong đợi chỉ phát sanh đến như ai đã và đang vững bước trên con đường giải thoát khỏi khổ đau, trong sinh tử luân hồi bằng việc tiến theo đạo lộ Bát Chánh. Hội chúng tỳ kheo sẽ luôn được cường thịnh, khi nào các pháp trên vẫn hiện hữu nơi tâm những người con Phật.

Đây chính là những bảo vật tâm linh cao quý mà các bậc xuất gia thực hành, theo bước đường phạm hạnh luôn trân trọng, làm cho sung mãn và phát triển mạnh mẽ bằng sự hành đạo để đoạn diệt đau khổ nơi tâm.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống