Post: : Admin

Thời xưa chùa là một chốn bình an, nơi ấy không có một gợn ô nhiễm của trần gian. Các Điệu, các chú, các thầy đều được che chở, bảo hộ bởi sự thanh tịnh, trang nghiêm của chốn thiền môn. Ngoài công việc chấp tác hàng ngày, người tu sĩ chỉ lo việc tu tập hết cả tấm lòng.

Thời nay, chất ô nhiễm của chốn trần gian đã thâm nhập vào các chùa. Có nhiều loại ô nhiễm, nhưng chất ô nhiễm nặng nhất là chương trình độc hại, không lành mạnh của TV và mạng lưới. Hiếm chùa giữ được nét thanh tịnh, trang nghiêm và bình an, do thế người tu sĩ trẻ không còn được bảo hộ, nâng đỡ như xưa môi trường xưa và không được nuôi dưỡng thân tâm bằng chất liệu bình an, thanh tịnh. 

Vậy, các sư em nhớ giữ gìn thân tâm bằng uy nghi và giới luật, đừng mở TV và vào mạng lưới xấu ác đưa các chất ô nhiễm, độc hại vào thân tâm. Các sư em hãy để thì giờ thực tập tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, thiền hành để nuôi dưỡng càng nhiều an lạc, giải thoát càng tốt.

Chân Pháp Đăng / Phật học đời sống