Post: : Admin

Phòng thiết kế Phật giáo xin giới thiệu nhiều mẫu băng rôn vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh, đây là sự kiện đánh dấu mốc lịch sử của Đức Phật sanh ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ.Xin liên hệ 0777719559

Băng rôn vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh

Băng rôn vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh

Băng rôn vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh

Băng rôn vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh

Ảnh đẹp cuộc đời vĩ đại của Đức Phật Thích Ca

Băng rôn vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh

Băng rôn vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh

Băng rôn vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh

Xin liên hệ 0777719559


Hải Triều