Post: : Admin

Phòng thiết kế Phật học đời sống online, xin giới thiệu một số mẫu Băng rôn vu lan mùa báo hiếu 2016, mong sẽ mang lại những cái mới mẻ trong việc trang trí thiết kế buổi lễ Vu Lan 2016 năm nay.Băng rôn vu lan mùa báo hiếu 2016

Băng rôn phông Vu Lan "Mục Kiền Liên Bồ-tát"

Băng rôn vu lan mùa báo hiếu 2016

Băng rôn "pháp luân thường chuyển"

Băng rôn vu lan mùa báo hiếu 2016

Băng rôn "phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh" dùng trang trí đàn tràng Vu Lan

Băng rôn vu lan mùa báo hiếu 2016

Băng rôn "thập điện Minh Vương" dùng trang trí đàn tràng Vu Lan


Băng rôn vu lan mùa báo hiếu 2016

Băng rôn trang trí đàn tràng Vu Lan những hình "chú đại bi"


Phong Vân