Post: : Admin

Chúng ta nên dạy lớp trẻ sau này biết cái bản chất thật giữ nét văn hóa Việt Nam, không nên bắt chước những phong cách ở nước ngoài. Nào là nhuộm tóc, ăn mặc, v,v.... Lúc nào, cũng làm một con khỉ bắt chước người khác. Cái tốt nên mắc chước, những cái xấu nên đừng. Bài pháp "Bạn là ai" do TT. Thích Viên Trí chia sẻ.
Thích Viên Trí, thầy Viên Trí