Post: : Admin

Phụng vì: truyền Thiên Thai Giáo Quán Tông đời thứ 23, trùng kiến Thiền Tôn đường thượng phương trượng, húy Lãng Thiện, thượng Tắc hạ An Đại lão Hòa thượng Bổn sư Giác linh thùy từ chứng giám.Bài tưởng niệm cố HT Thích Tắc An

Cố Đại lão HT Thích Tắc An lúc sanh tiền.


BÀI TƯỞNG NIỆM HOÀ THƯỢNG THẦY CỦA MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Kính bạch: Chư Tôn Đức HĐCM – HĐTS Trung ương GHPGVN,
Chư Tôn Đức Ban Trị Sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh,
Chư Tôn Đức các Ban Trị Sự GHPGVN tình, thành, huyện thị,
Chư Tôn Đức Tông phong Thiên Thai Giáo Quán,
Chư Tôn Đức Tăng Ni Trụ trì các cơ sở tự viện.
Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng Thầy thùy từ minh chứng!


Hôm nay, trong không gian tĩnh mặc, trước linh đài trang nghiêm với nỗi buồn ly biệt, bao khói hương lòng đang quyện tỏa, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân, phủ phục dâng lên Giác linh Thầy những dòng hoài niệm thâm ân.

Than ôi!
Mưa chiều khói nước phủ mờ,
thuyền con lạnh lẽo.
Đêm vắng thiền phòng hiu quạnh,
tháp mộ mây giăng.
Nhìn trượng thất thêm buồn,
tưởng di dung càng nhớ!

Kính bạch Giác linh Hòa thượng Thầy:
Thế là Thầy đã “sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp”!
Hơn 90 năm hóa đạo cõi Ta Bà,
Thầy đã làm
vang danh họ Thích,
rạng rỡ tông môn.
Tròn trách nhiệm “tác Như Lai sứ - hành Như Lai sự”,
đệ tử chúng con có phước duyên thân thừa hầu hạ,
trừ tội chướng - một dao xuống tóc,
phó phước điền - ba lớp truyền y,
đạo đức say sưa lời huấn thị,
sư đồ hủ hỉ dáng từ hòa.
Hạnh khiêm cung - Thầy không mất lòng ai,
tình Pháp lữ - Thầy vuông tròn chung thỉ.
Đạo của Thầy ẩn nhẫn là như thế!
Đức của Thầy tàm quý là như thế!

Chúng con nghĩ rằng:
Giáo hội đang cần bậc đống lương,
Tông môn đang thiếu ngôi long tượng.
Cũng ngỡ rằng:
Cái gót hóa duyên của Thầy chưa vội trở,
bánh xe cửu trụ của Thầy hãy còn ngừng.

Nào hay đâu:
Một phút vô thường,
gậy tích xa bay về lạc độ.
Muôn duyên buông xả,
đường huyền sớm tách khỏi mê đồ.
Nước Cực Lạc – nở sen vàng chín phẩm,
đài cửu liên - gá chất thượng thiện nhân.

Than ôi!
Thảo hài hữu tướng còn lưu dấu,
thuyền từ vô để ngự liên cung.
Chắc cũng có,
nhạc trời hầu hạ, xe ngựa rước đưa;
chắc cũng có,
bảo cái tràng phan, lầu vàng các ngọc.
Vì bởi do
mắt phàm tình mê mờ không tỏ rõ,
chứ lẽ đâu
đuốc quang minh lại còn lạc, còn lầm.
Nay thì,
Cõi tịnh Thật Báo Trang Nghiêm,
Thầy vui vầy nơi Pháp hội
lễ Phật nghe kinh,
chùa cũ y báo quạnh buồn,
con đau xót phần côi cút
thiếu người chỉ lối.

Thương ôi!
Tấm áo ca-sa, sương lạnh ngắt,
cành hoa Bát Nhã, gió buồn thiu.
Đi về ngàn dặm lối tha hương,
thẩn thơ nghĩ mong chừng gặp lại.

Giờ này,
Xe linh hầu sẵn sàng nghinh giá,
hàng thánh chúng phan cái rực trời.
Kính xin Thầy hãy yên lòng về cõi Phật.Đệ tử chúng con xin hứa:
Sẽ thực thi những hoài bão của Thầy,
nguyện đoàn kết, hòa hợp
giữ gìn ấn Tổ, trùng chấn Tông phong,
lợi tế hữu tình, hoằng dương chánh pháp
đúng với tâm nguyện của Thầy đã dạy.

Mong Thầy chứng giám
một bức ai văn.
Đệ tử chúng con
hòa nam bái biệt.

Phụng vì: truyền Thiên Thai Giáo Quán Tông đời thứ 23, trùng kiến Thiền Tôn đường thượng phương trượng, húy Lãng Thiện, thượng Tắc hạ An Đại lão Hòa thượng Bổn sư Giác linh thùy từ chứng giám.