Post: : Admin

Bộ luận nổi tiếng trên thế giới "bậc thang giác ngộ" là con đường giác ngộ, phương pháp giác ngộ, tuần tự thứ lớp đi đến chỗ giác ngộ. Bao nhiêu năm qua chúng ta đi trên bậc thang để tiến đến giác ngộ. Mời thính chúng nghe bài pháp của thầy Thích Minh Thành chia sẻ.Video bài pháp "Bậc thang giác ngộ" ĐĐ Thích Minh Thành toàn tập

Bậc thang giác ngộ - ĐĐ Thích Minh Thành