Post: : Admin

Bài pháp chủ đề 'Ba thân của Phật' do HT.Thích Toàn Châu giảng ngày 26/04/2019 (02-04-Kỷ sửu) tại chùa Huệ Nghiêm quận Bình Tân Tp.Hồ Chí Minh.
Ba thân của Phật - HT.Thích Toàn Châu giảng phần 1

Ba thân của Phật - HT.Thích Toàn Châu giảng phần 2

Ba thân của Phật - HT.Thích Toàn Châu giảng phần 3

Ba thân của Phật - HT.Thích Toàn Châu giảng phần 6

Ba thân của Phật - HT.Thích Toàn Châu giảng phần 5

Ba thân của Phật - HT.Thích Toàn Châu giảng phần 4


HT.Thích Toàn Châu