Post: : Admin

Các đấng sinh thành là những bậc ân cao nghĩa trọng đã tốn muôn vàn công sức để cưu mang, bảo bọc dạy dỗ ta nên người. Những công ơn vô lượng không sao đong đếm ấy được ca dao tục ngữ trong kho tàng văn học Việt Nam ví như núi Thái Sơn và nước trong nguồn đồng nghĩa với sự to lớn vô lượng vô biên không sao có thể đong đếm được.Ân đức Cha Mẹ thật cao quý

Và trong kinh điển, Đức Phật cũng ví cha mẹ với những đấng Phạm Thiên để tán thán ân đức vô biên của các đấng phụ mẫu dành cho con cái:

"Mẹ cha gọi Phạm thiên,
Bậc Ðạo sư thời trước,
Xứng đáng được cúng dường,
Vì thương đến con cháu,
Do vậy bậc Hiền sĩ,
Ðảnh lễ và tôn trọng,
Dâng đồ ăn đồ uống,
Vải mặc và giường nằm,
Thoa bóp cả thân mình,
Tắm rửa cả chân tay.
Với sở hành như vậy,
Ðối với mẹ và cha,
Ðời này người hiền khen,
Ðời sau hưởng Thiên lạc."
(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Chương IV - Bốn Pháp).


Lời bàn:

Phạm Thiên là các vị được muôn người ngưỡng kính thời Đức Phật bởi giới đức trang nghiêm cũng như công hạnh tu tập và nhờ chứng đắc được các tầng thiền định nên được tái sanh vào những tầng trời sắc giới và vô sắc giới, với nhiều uy lực thần thông hóa hiện cũng như đạt được thọ mạng trường cửu cho đến khi hết phước.

Bởi thế nên các đấng sinh thành xứng đáng được Đức Phật ví với những vị Phạm Thiên đầy oai lực này bởi tấm lòng từ ái, bao la của cha mẹ dành cho con của mình to lớn muôn vàn, không sao kể xiết và dẫu có một bên vai cõng cha, một bên cõng mẹ đi khắp thế gian cũng không thể đáp đền được. Và những bậc trí tuệ, hiền sĩ luôn hành theo lời Phật dạy đặt chữ hiếu lên làm đầu tức là thể hiện sự tôn trọng và báo đáp ân nghĩa ấy bằng những hành động thiết thực nhất để đem lại niềm vui tuổi xế chiều cho các bậc hữu ân ấy.

Đức Phật là tấm gương sáng chói trong việc thể hiện hiếu hạnh đối với song thân của Ngài. Sau khi chứng đắc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài đã trở về hoàng cung có những lời pháp nhủ để an trú các bậc hữu ân thành tựu những tầng thánh quả cao thượng để các vị ấy thoát khỏi khổ đau khi vĩnh viễn lìa xa ác đạo. Đây chính là sự đền ơn tối thượng mà Đức Phật dành tặng đến các đấng sinh thành khi xưa.

Những ai biết lắng nghe và hành trì theo lời dạy của Đức Phật biết hiếu kính mẹ cha thì ngay trong hiện tại được các bậc hiền trí tán thán và khen ngợi và những cảnh giới tái sanh an lành đã và đang chờ đợi vị ấy trong tương lai. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung