Post: : Admin

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau.Những câu này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt gần nửa thế kỷ thuyết pháp của Ngài. Ngài giảng dạy bằng lời nói chứ không viết sách. Ba tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thời các vị đại đệ tử của Đức Phật mới nhóm họp để đọc lại và ghi chép, kết tập những giáo pháp của Ngài. Các câu Pháp Cú được các vị đại đệ tử sắp xếp thành 423 bài “kệ”, chia ra làm 26 “phẩm” theo như hình thức hiện nay để cho thích hợp vớigiới độc giả và người nghe. Kinh Pháp Cú cũng được tụng đọc trong Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần đầu tiên này.

9 mẫu thiết kế Kinh Pháp Cú

Ai dùng các hạnh lành,
Làm xóa mờ nghiệp ác,
Chói sáng rực đời này,
Như trăng thoát mây che. (173)

9 mẫu thiết kế Kinh Pháp Cú

Keo kiết không sanh thiên, Kẻ ngu ghét bố thí. Người trí thích bố thí. Ðời sau được hưởng lạc (177)

9 mẫu thiết kế Kinh Pháp Cú

thiết kế Kinh Pháp Cú (173)

9 mẫu thiết kế Kinh Pháp Cú

Hãy khéo sống chánh hạnh, Chớ sống theo tà hạnh! Người chánh hạnh hưởng lạc, Cả đời này đời sau. (169)

9 mẫu thiết kế Kinh Pháp Cú

Những người hay khuyên dạy, Ngăn người khác làm ác, Được ngườihiền kính thương, Bị người ác không thích. (77)

9 mẫu thiết kế Kinh Pháp Cú

Người tâm ý an tịnh Lời an nghiệp cũng an Chánh trí chơn giải thoát Tịnh lạc chính là đây (Pháp Cú 96)

9 mẫu thiết kế Kinh Pháp Cú

Chớ thân với bạn ác, Chớ thân kẻ tiểu nhân, Hãy thân người bạn lành, Hãy thân bậc thượng nhân. (78)

9 mẫu thiết kế Kinh Pháp Cú

Vui thay chúng ta sống, Không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau.


Minh Hiếu - thiết kế