Post: : Admin

Quên gói chút nồng dành hong tuổi hạc 

Trầy trụa Đời bởi rét cứa từng cơn 

Kệ hiên ngoài gió quăng sương lác đác 
Nhức nhối trùm xán xuống buổi già đông!Chợt nghe bầy cá ho trồi bong bóng

Thắt quặn lòng gà trốn lạnh co ro
Chim trú đêm ngoài trời hắt bão lộng
Vạc u hoài gọi bạn thấm bơ vơ

Tùng hảo hán xanh reo đùa tuế nguyệt
Chuồn vô tư tung cánh giỡn làn đông
Trúc quân tử chẳng co vòi luồn cúi
Mai hạo phong ủ nhụy động càn khôn.

Dơi tung chăn mắt hé chừng buông võng
Én dập dìu bện sóng phía biển đông
Cưỡi mây về thưởng xuân cùng dệt mộng
Chuối giao mùa chẳng dám tiếu đông phong

Cho Mẹ nâng niu đùm bóng trời đất
Nếp ba trăng bốc thơm nhột cung hằng
Ấm gót tha hương lay hồn phiêu bạt
Giục hoa cỏ dậy chưng chén tương phùng

Biệt đông hiu hắt thềm phơi nắng mới
Đình cựu trống chiêng góp tiếng nghênh xuân
Chùa quê khoan nhặt rung hồi bát nhã
Bốn mùa, sanh..diệt...mặc cuộc xoay vần!.


Lê Đăng Mành / Phật học đời sống