Post: : Admin

Bộ ảnh 16 chú tiểu dễ thương dành cho bạn thiết kế, in ấn.Chú tiểu là một người khi mới vào chùa tu, dù trẻ tuổi hay lớn tuổi cũng gọi là chú tiểu mới tập sự tu hành. Chú tiểu đạo hạnh còn ít nên phải tích đức làm phước.


Chú tiểu gồm có phái nam và phái nữ, cũng đều gọi chung là chú tiểu, nữ thì chỉ thêm chữ chú tiểu ni. Nếu tu lâu năm sau đó thọ Sa-di 10 giới, kế tiếp đó thọ đại giới sẽ được gọi là thầy hoặc là Đại đức (Phái nam: gọi là Tỳ-kheo Tăng 250 giới) (Phái nữ: Tỳ-kheo Ni 348 giới).


Nhiệm vụ của chú tiểu là quét rác, kiếm củi, giặt giũ, nấu cơm, đi hành khất, và học tập kinh sách.


Hàn Gia Lạc