Post: : Admin

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy tôn quý của trời người, bởi lẽ người đời tôn quý và kính trọng Ngài cũng bởi đức hạnh từ bi trí tuệ siêu việt hướng dẫn chúng sanh theo đường lành tránh đường dữ. Xin giới thiệu 14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu do các họa sĩ nước ngài vẽ.
- Sách cuộc đời Đức Phật Thích Ca - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
- Ảnh đẹp cuộc đời vĩ đại của Đức Phật Thích Ca
- Băng rôn lịch sử Đức Phật Thích Ca


14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

Đảnh lễ Đức Phật

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng đệ tử

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

Tranh vẽ Đức Phật niêm hoa vi tiếu

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

Tranh vẽ Đức Phật niêm hoa vi tiếu

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

Tranh vẽ Đức Phật niêm hoa vi tiếu

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

Đức Phật hoa sen

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

Tranh sơn dầu Đức Phật Niết bàn

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu

Tranh vẽ Đức Phật cùng chú khỉ

14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu


Phong Vân