Post: : Admin

10 cấu đối mùa Vu Lan Báo Hiếu, câu đối ân nghĩa sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, cấu đối về mẹ cha, đối liễn vu lan thắng hội10 cấu đối mùa Vu Lan Báo Hiếu

Câu đối 1:

VU LAN nghĩa nặng nhớ đức sanh thành dường núi Thái
BÁO HIẾU ân thâm ghi công dưỡng dục tợ biển Đông

Câu đối 2:
VU LAN ghi lòng ơn sanh dưỡng
BÁO HIẾU tạc dạ nghĩa cù lao

Câu đối 3:
VU LAN hạ tế tam đồ, xây dựng tình người thêm thắm đẹp
BÁO HIẾU thượng cầu Phật đạo, ươm mầm tuệ giác bớt si tâm

Câu đối 4:
TIẾT THÁNG BẢY mưa ngâu sụt sùi thương nhớ mẹ
HỘI VU LAN hương trầm quyện tỏa niệm ân cha.

Câu đối 5:
CÔNG CHA vô lượng vô biên, dẫn bước con đi, sáng ngời Bi - Trí - Dũng
NGHĨA MẸ vô bến vô bờ, đưa lối con về, tỏ rạng Chánh - Tâm- Nhân

Câu đối 6:
HIẾU tại tâm ý, vô ngã vị tha, đền công dưỡng
THẢO nơi hành động, vô phiền xả kỷ, báo ân sinh

Câu đối 7:
VU LAN GIẢI OAN KHIÊN , muôn kiếp trầm luân liền dứt sạch
BÁO HIẾU CỨU ĐẢO HUYỀN, nhiều đời nghiệp chướng tự tiêu vong

Câu đối 8:
ĐIỂN TÍCH NGÀN ĐỜI ghi dấu sử
VU LAN BAO HIẾU mãi lưu truyền

Câu đối 9:
GƯƠNG XƯA Đại Hiếu Mục Kiền Liên

Thiết lập đàn trai cứu mẹ hiền


Câu đối 10:

“Thương mẹ tôi thề làm việc phải
Kính cha con nguyện nói lời hay”

(Lê Đàn)

MK biên soạn và sưu tầm