Post: : Admin

Tam y và 1 bát là những bảo vật vô giá về mặt tâm linh đối với những bậc xuất gia tu hành,tượng trưng cho những điều cao thượng, thiêng liêng, cao quý và tạo nên phẩm mạo sa môn, làm nên tăng tướng cao thượng.Vật quý giá nhất của người xuất gia là gì?

3 y và 1 bát là vật quý giá nhất của người xuất gia.

Y casa là một trong bốn món vật dụng mà các bậc xuất gia thường sử dụng, biểu tượng cho màu cờ A-la-han chiến thắng quân thù phiền não và thường được các hàng thiện tín dâng cúng đến chư đại đức tăng trong các dịp đại lễ dâng y Kathina, chư tăng luôn quán tưởng mục đích chân chánh của việc sử dụng y phục là không phải để trang sức hay làm đẹp cho mình mà chỉ để trợ duyên phạm hạnh, che đậy những điều hổ thẹn.

Các vị sư thọ hạnh đầu đà còn đi lượm những mảnh vải được vứt bỏ ở nghĩa địa tha ma mang về may lại làm y phục. Quả bát là phương tiện cao quý được các Ngài dùng để khất thực trợ duyên cho các hàng thiện tín tạo dựng phước lành của việc bố thí, cúng dường. Một số vị dùng bát này để thọ thực, đây là công hạnh cao quý, tạo nên sự trang nghiêm,thanh tịnh của các bậc xuất gia đang hành trì theo con đường phạm hạnh nhằm đoạn diệt khổ đau. Chư tăng đi đến đâu cũng mang theo tam y và quả bát như con chim mang theo đôi cánh và những cánh chim ấy đang bay về miền đất của sự bình an, hạnh phúc, vắng bóng khổ đau thẳng tiến theo đạo lộ Bát Chánh.

Tam y và quả bát là bảo vật quý cao được Đức Phật truyền thừa lại cho chư đại đức tăng theo truyền thống từ ngàn xưa làm nên sự tôn nghiêm, cao quý của tăng đoàn, là phước điền của thiên nhân, được chư thiên và nhân loại tôn kính, cúng dường.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung