Post: :

Mời quý thính chúng nghe bài pháp chủ đề \'Báo hiếu tối thượng\' do ĐĐ Thích Quảng Tánh chia sẻ.