• Hành pháp thế nào?

    Hành pháp thế nào?

    Nếu hiểu đúng chân lý về tiền thì mình sẽ ko nổi tâm tham với tiền để nó dẫn dắt chi phối, mình sẽ có chánh kiến để sử dụng đồng tiền hữu ích và theo đúng chánh Pháp.