Post: : Admin

Tỳ kheo Thích Minh Thế - Hỷ Tâm Hải Triều cảm tác bài thơ nhân mùa Phật đản viết về nơi đạo tràng tu học của vị Quốc Sư Tăng Thống Khuôn Việt. Trải dài 1000 năm Lịch sử, từ Thời Đinh - Đến Thời Lý.Vẫn còn dấu tích xưa .....!Hoàng hôn ghé núi nằm chơi ,

Lên non nhìn ngắm , sao trời tự do .
Thông reo chim hót líu lo ,
Suối thiền xa khuất , bến đò thị phi .

Am Cát cổ kính khắc ghi ,
Vàng son muôn thửu , vàng y huy hoàng .
Danh Tăng Khuôn Việt âm vang ,
Am lĩnh ngự tọa , Thiên đàn dư âm .

Xa lìa thế sự ngân tầm ,
Nhã kinh bối chỉ , âm thầm tụng thâu .
Thênh thang Phật Giáo Hồi đầu ,
Đinh Lê Trần Lý , nhịp cầu nguồn chơn .

Tĩnh Gia Am núi linh hồn  , 
Hơn ngàn năm sử , đá cồn  cát xưa .
Đời còn sinh tử hơn thua ,
Thôi thì lên núi , trải vừa kinh thiêng .

Nghe chim tụng pháp trăm miền ,
Nghe tâm lặng tịnh , não phiền rụng rơi .
Nghe thân an lạc rong chơi ,
Nghe chuyện Phật thuyết , xa đời khổ đâu .

Bình yên là cõi nhiệm mầu ,
Núi lìa xa tục , hồi đầu an nhiên .
Mây trôi trăng chiếu hết phiền ,
Thong dong tất dạ , cảnh tiên tuyệt trần .

Ngồi nghe vọng tiếng chuông ngân ,
Hơi sương đọng lá , tăng thân trở về .
Tịnh thiền tang sạch lần mê ,
Hương đời rơi rụng , ta về non thiên.

Cảm tác tại Am Cát Thiền Tự ,

Núi Am , huyện Tĩnh Gia ,Thanh Hoá .


Nơi đây là đạo tràng tu học của vị Quốc Sư Tăng Thống Khuôn Việt . Trải dài 1000 năm Lịch sử , từ Thời Đinh - Đến Thời Lý .

Vẫn còn dấu tích xưa .....!


Tk: Thích Minh Thế - Hỷ Tâm Hải Triều
Ngày 11-4- Bính Thân.