Post: : Admin

Nhân mùa Phật đản PL: 2560 -DL: 2016 tỳ kheo Thích Minh Thế - Hỹ Tâm Hải Triều cảm tác bài thơ "Quy về duyên Phật" dành tặng đến quý bạn đọc mừng ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn thị hiện đản sanh. Một nhân duyên lớn cho nhân loại.Mở tâm rước Phật trở về ,

Nhân sinh chuyển hoá , lầm mê nghìn trùng .
Phật khai lời pháp uy hùng ,
Lòng con hướng nguyện, ung dung tu trì.
 
Phật tới xoá sạch sân si ,
Ngay trong vạn lối , chân đi an lành .
Cho anh tìm chọn tu hành ,
Cho em bình thản , hát thành điệu ru .
 
Từ dung Phật nguyện đồng tu ,
Từ vô biên kiếp , loại trừ khổ đâu .
Bàn tay trên dưới nhiệm mầu ,
Xoá ưu phiền nẻo , nhịp cầu rong chơi .
 
Mây ngàn trăng hiện giữa đời ,
Nghe kinh tám vạn , khúc lời hát ca .
Ruộng đồng Phước chủng hằng sa ,
Quy hàng Tăng bảo , về nhà Phật tu .
 
Khai tâm chân tánh trừ ngu ,
Cho đời sáng cả , một từ Phật Tâm .
Ai nghe kinh thuyết nhắn thầm ,
Pháp Hoa tâm nguyện , trăng vầng kim cương .
 
Phật đi mở lối tình thương ,
Chúng Tăng vạn nẽo , soi đường nhân gian .
Cho em anh giữa thênh thang ,
Ba ngàn thế giới , mở trang kinh huyền .
 
Thong dong tự tại bình yên ,
Tâm an là Phật , nhân duyên trở về .
Bỏ tâm tham ái lầm mê , 
Thênh thang hạnh nguyện , quy về Phật duyên .
 
Cảm tác tại Hà Nội , nhân ngày Phật Đản 2560 -2016
Tk: Thích Minh Thế - Hỹ Tâm Hải Triều