Post: : Admin

Tâm từ đem lại sự mát mẻ, an vui cho những ai hằng trưởng dưỡng loại tâm thiện lành này, xua tan nóng nảy của sân hận.
Trong kinh điển, Đức Phật có tán thán công năng bảo hộ của tâm từ như sau:
"3. Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư Thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu không thông đạt thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích này."
(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương VIII - Tám Pháp)

Người tu tập và thành tựu được từ tâm giải thoát đạt được sự bảo hộ vô cùng to lớn ngăn ngừa được nhiều tai họa phát sanh từ nghịch cảnh, đêm được giấc ngủ ngon và được sự hoan hỉ của các hàng phi nhân và chư thiên đương nhiên gặt hái được nhiều an lạc và nhiều thuận may trong cuộc sống. 

Khi tâm từ được rèn luyện,tu tập đạt đến từ vô lượng tâm biến mãn vô lượng vô biên trong không gian, vũ trụ bao la sẽ tạo nên một sức mạnh to lớn đem lại hạnh phúc thù thắng cho những ai ngày đêm tinh tấn hành trì loại thiền bảo hộ này. Người có nhiều từ tâm được thiên nhân yêu mến ngược lại người có nhiều tâm sân si, phiền não, làm hại người khác khiến ai ai cũng khiếp sợ, xa lánh vì lửa của sân hận hằng thiêu đốt thế gian chìm đắm trong vô minh.

Bởi thế nên, trưởng dưỡng và tu tập từ tâm là một trong tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả là con đường đưa đến Phạm Thiên giới, đem lại nhiều phước báu to lớn ngay trong hiện tại và đời vị lai.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Thiên An / Phật học đời sống