Post: :“Quá trình tầm sư học đạo của Đức Phật” - là chủ đề giảng trong kỳ khóa tu này. Thông qua bài giảng, Hòa thượng giảng sư đã nhắc lại giai đoạn lịch sử đi tìm Thầy học đạo của Đức Thế Tôn cũng như sự tinh tấn tu học của Ngài cho đến khi đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Qua đó, Hòa thượng nói - người xuất gia trong quá trình tu học Phật pháp phải tạo dựng được ốc đảo tâm linh - một việc cần thiết, đó là nơi để quay về khi gặp những phiền não do tác động của đời sống. Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân Tăng Ni sinh tu học tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở Lê Minh Xuân Lễ Phật sám hối tu học Ni sinh ngồi thiền Tăng sinh khất thực Ni sinh khất thực Tăng Ni sinh thọ thực quá đường Hình ảnh đẹp của người xuất gia, trang nghiêm oai nghi tế hạnh HT Thích Trí Quảng thuyết giảng Khinh An / Phật học đời sống