Post: : Admin

Văn bản Hướng giải quyết Đại hội đại biểu Phật giáo Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022) nêu: Theo thông tư 015/2016/TT.HĐTS ngày 11/02/2016 quy định việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của các BTS GHPGVN tỉnh, thành phố kết thúc vào ngày 30/09/2017. Do các bước chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ V của GHPGVN tỉnh Bình PHước gặp nhiều khó khăn trong việc dự kiến nhân sự tham gia BTS nhiệm kỳ V (2017-2022) do đó đến nay chưa thể tiến hành công tác tổ chức đại hội được.Văn bản Hướng giải quyết Đại hội đại biểu Phật giáo Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022)

Văn bản Hướng giải quyết Đại hội đại biểu Phật giáo Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022)

Văn bản Hướng giải quyết Đại hội đại biểu Phật giáo Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022)

Văn bản Hướng giải quyết Đại hội đại biểu Phật giáo Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022)

Văn bản Ban thường trực HĐTS GHPGVN chủ tịch Thích Thiện Nhơn ấn ký.


Hạo Nhiên