• Tu là quản trị thân và tâm

    Tu là quản trị thân và tâm
    Tất nhiên đây có thể coi là cách nói vui, nhưng không hoàn toàn vô căn cứ. Lõm bõm kiến thức tự học về quản trị cùng chút hiểu biết Phật pháp, “tự nhiên” có ý tưởng liên hệ sự tu, đường tu với việc quản trị, có điều đối tượng quản trị ở đây không phải là tài chính, cơ sở vật chất hay nhân sự, mà là ...
  • Học vị & Kiến thức

    Học vị & Kiến thức
    Nhân cách biểu lộ cho trí thức và đạo đức nhân thân,trí thức là đại biểu cho trình độ của một dân tộc, trình độ dân tộc thể hiện qua nếp sống trong xã hội. Hy vọng rút ra những hụt hẩng để chỉnh đốn lại những ưu điểm và thực chất mà một học vị đang thủ đắc.