Post: : Admin

Danh sách BTS lâm thời Phật giáo Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022) do Hòa thượng chủ tịch Thích Thiện Nhơn ký ngày 14/11/2017. Ban thường trực HĐTS, Ban chỉ đạo Đại hội TƯ quyết địn đưa: HT Thích Thiện Pháp làm trưởng Ban trị Phật giáo tỉnh Bình Phước.Tin liên quan:

>>Hướng giải quyết Đại hội đại biểu Phật giáo Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022)


Danh sách Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước lâm thời gồm 13 thành viên: 

Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước

Hòa thượng Thích Huệ Thông-Phó thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước
Thượng tọa Thích Tĩnh Cường thành viên
Thượng tọa Thích Thiện Trí  thành viên
Thượng tọa Thích Đồng Tấn thành viên
Thượng tọa Thích Từ Tấn thành viên
Đại đức Thích Giác Đạo thành viên
Đại đức Thích Pháp Quyền thành viên
Đại đức Thích Chiếu Pháp thành viên
Đại đức Thích Chơn Lý thành viên
Ni trưởng Thích Nữ Nhựt Khương thành viên
Ni sư Thích Nữ Như Hiền thành viên
Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân thành viên

Phản ánh sự kiện về đại hội PG tỉnh Bình Phước xin gửi về email: phdoisong@gmail.com


Hạo Nhiên