Post: :

Mời quý thính chúng lắng nghe bài pháp chủ đề: \'Phật giáo với y học\' do HT Thích Bảo Nghiêm giảng chùa Băng tại Hà Nội.