Post: : Admin

Ban nghi lễ trong Tang lễ cố HT. Thích Quang Đạo-thành viên Hội đồng chứng minh TƯ GHPGVN, viện chủ chùa Phước Viên.Xem thêm Lễ tang cố HT. Thích Quang Đạo:

>>Chương trình tang lễ HT. Thích Quang Đạo
>>Công tác chuẩn bị tang lễ cố HT. Thích Quang Đạo
>>Cáo phó: Hòa thượng Thích Quang Đạo viên tịch


BAN NGHI LỄ TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUANG ĐẠO
- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN 
- Viện chủ Chùa Phước Viên, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Ban nghi lễ trong Tang lễ cố HT. Thích Quang Đạo

Chứng minh: Hòa thượng Thích Đức Chơn

BAN CHẤP LỆNH
Đệ nhất Chập lệnh: Hòa thượng Thích Lưu Hòa 
Hòa thượng Thích Toàn Châu
Đệ nhị Chấp lệnh: Hòa thượng Thích Huệ Tâm
Hòa thượng Thích Thiện Ý

Đệ nhất Sám chủ: Hòa thượng Thích Huệ Ấn
Đệ nhị Sám chủ: Hòa thượng Thích Phước Trí

Công văn: Hòa thượng Thích Giác Đạo

HỘI ĐỒNG KINH SƯ

- Thượng tọa Thích Giải Hòa
- Thượng tọa Thích Chơn Hỷ
- Thượng tọa Thích Tuệ Vân
- Thượng tọa Thích Lương Nguyên
- Thượng tọa Thích Pháp Đăng 
- Thượng tọa Thích Pháp Hạnh
- Thượng tọa Thích Chúc Thông
- Thượng tọa Thích Thế Vinh 
- Thượng tọa Thích Tâm Kính
- Thượng tọa Thích Chúc Đạt

BAN NHẠC LỄ
Nhã nhạc Cung đình Huế

BBT